Sisäinen tarkastus ja auditointi

Yhtiön sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa yhtiön toimintakyky, liiketoiminnan tehokkuus ja kannattavuus, taloudellisen raportoinnin luotettavuus sekä sovellettavien lakien, asetusten ja yhtiön sisäisten ohjeiden noudattaminen.

Sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet esitetään selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Hallituksen vastuulla on varmistaa, että yhtiön tilejä ja taloutta valvotaan asianmukaisesti, ja seurata taloudellista raportointiprosessia sekä yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmän tehokkuutta. Hallitus varmistaa myös, että yhtiö toimii arvojensa mukaisesti, ja se hyväksyy sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja hallinto- ja ohjausjärjestelmän periaatteet.

Toimitusjohtaja vastaa johtoryhmän tukemana siitä, että yhtiö toimii sovittujen periaatteiden mukaisesti, reagoi havaittuihin poikkeuksiin ja toteuttaa asianmukaiset korjaavat toimet. Johtoryhmä on myös vastuussa sisäisen valvonnan käytäntöjen laatimisesta. Talousjohtaja vastaa yhtiön kaikkien toimintojen sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Infinited Fiber Companylla ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen toimintoa, ja sisäisen tarkastuksen vastuut on jaettu yhtiön sisällä eri elinten ja toimintojen kesken. Hallintoneuvosto voi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita suorittamaan valvontaympäristön tai valvontatoimintojen erillisiä arviointeja.