Hallitus

Hallituksella on yleinen vastuu Infinited Fiber Companyn hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen päätehtävänä on hyväksyä yhtiön strategia ja valvoa sen toteuttamista.

Hallituksen varapuheenjohtaja

Pertti Korhonen

Hallituksen jäsen

Elina Björklund

Hallituksen jäsen

Anna Elisabet Sallander Björklund

Perustaja, hallituksen jäsen

Ali Harlin

Hallituksen jäsen

Jan Lång

Hallituksen jäsen

Jussi Sainiemi

Hallituksen toiminta

Hallituksen pääasiallisena tehtävänä on hyväksyä yhtiön strategia ja valvoa sen toteuttamista varmistaakseen, että se mahdollistaa taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen ja maksimoi omistaja-arvon pitkällä aikavälillä, ottaen samalla huomioon yhteiskuntavastuun ja yhtiön eri sidosryhmät.

Hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa hyväksyä yhtiön tilinpäätös ja osavuosikatsaukset, ja se päättää esimerkiksi strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä investoinneista ja yritysjärjestelyistä. Se myös hyväksyy ja vahvistaa yhtiön politiikat ja suuntaviivat sekä nimittää ja erottaa toimitusjohtajan.

Infinited Fiber Companyn hallitus on laatinut kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään sen tärkeimmät tehtävät ja toimintaperiaatteet.

Hallituksen kokoonpano

Infinited Fiber Companyn hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen perusteella toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön hallituksella on oltava riittävä asiantuntemus ja kollektiivisesti tarvittava tietämys ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan liittyvistä asioista. Hallinnointikoodin riippumattomuusvaatimusten mukaisesti hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä, ja vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman jäsenen on oltava riippumattomia myös merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäseneksi valitulla henkilöllä on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen, ja hänen on oltava eettisesti moitteeton.

Hallituksen monimuotoisuus

Hallitus on hyväksynyt osakkeenomistajien nimitystoimikunnan laatimat hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Hallituksen monimuotoisuutta tukevat kokemus kansainvälisestä toimintaympäristöstä ja asiaankuuluvilta toimialoilta sekä kulttuurinen tietämys ja ikä- ja sukupuolijakauman huomioon ottaminen. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa molempien sukupuolten tasapuolinen edustus hallituksessa.

Hallituksen valiokunnat

Infinited Fiberin hallitus on päättänyt perustaa tarkastusvaliokunnan ja laatinut sille työjärjestyksen. Hallitus voi perustaa muita pysyviä valiokuntia keskuudestaan ja laatia kullekin valiokunnalle kirjalliset toimintaohjeet, sekä perustaa yksittäistapauksissa tilapäisiä valiokuntia tietyn asian valmistelua varten.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta keskittymällä yhtiön taloudelliseen raportointiin ja sisäiseen valvontaan liittyviin kysymyksiin.

Valiokunnan tehtävänä on arvioida lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamien sääntöjen, ohjeiden ja suositusten noudattamista siltä osin kuin ne vaikuttavat sisäiseen valvontaan, taloudelliseen raportointiin, lakeihin ja asetuksiin tai riskienhallinnan arviointiin ja valvontaan. Valiokunnan tehtävät ja vastuualueet on määritelty tarkastusvaliokunnan työjärjestyksessä.

Hallitus valitsee valiokunnan jäsenet keskuudestaan.