Riskienhallinta

Infinited Fiber Companyn riskienhallintaprosessit perustuvat Suomen osakeyhtiölakiin, yhtiön yhtiöjärjestykseen ja yhtiön sisäiseen suunnitelmaan.

Yhtiön liiketoimintaan ja liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit on esitetty yhtiön julkaisemassa esitteessä, joka on laadittu yhtiön osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Esite on saatavilla osoitteessa [XX].

Periaatteet

Riskienhallinnan tarkoitus on taata kattava ja asianmukainen riskien tunnistaminen, arviointi, hallinta ja varautumissuunnitelma.

Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön strategian menestyksekäs toteuttaminen, yhtiön kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen, korkea asiakasuskollisuus ja osaajien sitouttaminen, kannattavuus sekä liiketoiminnan ja omistaja-arvon säilyminen suhteessa kaikkiin tunnistettavissa oleviin riskeihin.

Riskien tunnistamisen perustana käytetään yrityksen strategisia tavoitteita ja toimintasuunnitelmia. Riskianalyysi suoritetaan organisaation toimesta itsearviointina. Riskin vaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon sen todennäköisyys ja vaikutus yritykseen ja sen toimintaan. Merkittäviä hankkeita koskevat erilliset riskianalyysit voidaan tehdä yhtiön ohjeiden mukaisesti.

Roolit ja vastuut

Hallitus päättää yhtiön riskienhallintaperiaatteista ja arvioi yhtiön strategisia riskejä vuosittain osana strategiaprosessia, sekä jatkuvasti yhtiön liiketoimintaan, toimialaan, markkinoihin, taloudelliseen tilanteeseen ja juridisiin seikkoihin, sääntelyyn ja sääntöjen noudattamiseen liittyen.

Hallitus käsittelee merkittävimmät riskit ja toimenpiteet niiden hallitsemiseksi sekä valvoo riskienhallinnan tehokkuutta. Hallitus määrittelee yhtiön riskinottohalukkuuden eli hyväksytyn riskin tason yleisellä tasolla.

Toimitusjohtajalla on kokonaisvastuu riskienhallinnasta, kun taas muut johtoryhmän jäsenet vastaavat kukin omien vastuualueidensa riskienhallinnasta.

Talousjohtaja organisoi yhtiön riskienhallinnan ja raportoi hallitukselle säännöllisesti riskeistä ja riskienhallintatoimenpiteistä.

Tarkastusvaliokunta vastaa riskinhallintajärjestelmän ja sen täytäntöönpanon tarkastelusta ja seurannasta.

Riskienhallintavastaava koordinoi ja fasilitoi riskienhallintaprosessia. Riskienhallintavastaava pitää yhtiön riskisalkun jatkuvasti ajan tasalla ja laatii riskiraportteja toimitusjohtajalle ja hallitukselle. Riskienhallintavastaavan tehtävänä on seurata jatkuvasti keskeisiä riski-indikaattoreita sekä vaaratilanteiden hallintaa.

Sisäinen tarkastus antaa riippumattoman ja objektiivisen varmuuden arvioimalla riskienhallintajärjestelmän tehokkuutta.

Jokaisen työntekijän on ymmärrettävä ja noudatettava oman alansa prosesseja ja menettelytapoja. Prosessit ja menettelytavat suunnitellaan ja dokumentoidaan sen varmistamiseksi, että havaittuja riskejä hallitaan tehokkaasti.