Tiedonantopolitiikka

Hyväksymispäivä ja hyväksyjä
17.2 2022, Infinited Fiber Company [Oyj]:n hallitus

1. Tavoitteet

Tässä Infinited Fiber Company [Oyj]:n (”Yhtiö”) sisäisessä tiedonantopolitiikassa kuvataan Yhtiön sijoittajaviestinnän keskeiset toimintaperiaatteet ja vastuut. Yhtiön hallitus on hyväksynyt politiikan, ja se on annettu tiedoksi johtoryhmälle, viestintäjohtajalle sekä sijoittajasuhdejohtajalle. Tiedonantopolitiikan ylläpidosta vastaa toimitusjohtaja.

Sijoittajasuhteilla ja sijoittajaviestinnällä tarkoitetaan listatun yhtiön toimia, joilla Yhtiö pyrkii pitämään osakkeensa hinnanmuodostuksen mahdollisimman tarkasti yhtiön taloudellista tilaa ja tulevaisuudennäkymiä vastaavalla tasolla. Sijoittajaviestintä on yhdenmukaista Yhtiön muun viestinnän kanssa ja perustuu samoihin ydinviesteihin ja arvoihin kuin Yhtiön muukin toiminta.

Yhtiö on sitoutunut viestimään aktiivisesti ja avoimesti kaikkien osapuolten kanssa riippumatta siitä, onko tieto myönteistä tai kielteistä Yhtiölle. Yhtiö toimii kaikissa viestintätilanteissa läpinäkyvällä, luotettavalla, ennakoivalla ja johdonmukaisella tavalla ja noudattaa johdonmukaisuutta ja korkeaa etiikkaa sekä muita olemassa olevia ohjeita ja määräyksiä. Tavoitteena on luotettavan ja oikea-aikaisen tiedon tarjoaminen Yhtiön osakkeen oikean hinnanmuodostuksen tueksi.

2. Yhteydenpito pääomamarkkinoihin

Yhtiö on aktiivisesti yhteydessä sijoittajien, analyytikoiden ja talousmedian kanssa ja vastaa niille myönteisesti ja ajallaan. Viestinnästä sijoittajien ja analyytikoiden kanssa vastaavat pääasiassa Yhtiön toimitusjohtaja, talousjohtaja ja sijoittajasuhdejohtaja. Sijoittajasuhdejohtaja vastaa sijoittajatapaamisten käytännön järjestelyistä sekä niissä esitetystä materiaalista. Toimitusjohtaja, talousjohtaja ja sijoittajasuhdejohtaja voivat antaa julkisia lausuntoja Yhtiön puolesta. Muut erikseen nimetyt asiantuntijat voivat antaa omia vastuualueitaan koskevia lausuntoja toimitusjohtajan näin erikseen pyytäessä.

Kaikilla median tai pääomamarkkinoiden edustajien kanssa kommunikoivilla tulee olla hyvä ymmärrys listayhtiön viestinnän periaatteista, tiedon julkistamiselle asetetuista rajoituksista sekä Yhtiön omista ohjeistuksista. Viestintäjohtaja hallinnoi ja koordinoi kaikkia yhteyksiä ja tapaamisia median kanssa.

Sijoittajasuhteiden kohderyhmää ovat pääasiassa nykyiset ja potentiaaliset osakkeenomistajat ja potentiaaliset velkarahoittajat sekä taloustoimittajat, analyytikot ja sijoitustutkijat. Lisäksi Yhtiön henkilöstö on tärkeä viestinnän kohderyhmä.

Yhtiön sijoittajasivut ovat sijoittajaviestinnän pääkanava. Yhtiö tarjoaa luotettavaa ja oikea-aikaista tietoa verkkosivuillaan varmistaakseen, että sen sidosryhmillä on riittävät tiedot Yhtiön ja sen arvopapereiden arvonmäärityksen tueksi.

2.1 Hiljainen jakso

Yhtiö noudattaa vähintään kolmenkymmenen (30) hiljaista jaksoa, joka kestää kunkin kuuden kuukauden ajanjakson päättymistä seuraavasta päivästä taloudellisten tietojen viralliseen julkistuspäivään. Tänä aikana Yhtiön edustajat eivät tapaa pääomamarkkinoiden edustajia tai talousmediaa eivätkä ole niihin yhteydessä, ellei talousjohtaja yksittäistapauksessa painavista syistä toisin päätä. Mikäli jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, Yhtiö julkistaa tiedon välittömästi tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti ja voi kommentoida kyseistä tapahtumaa. Kommunikoinnista muun kuin talousmedian edustajien kanssa hiljaisen jakson aikana päättää toimitusjohtaja. Mikäli ammatti- tai yleisaikakauslehden toimittaja ottaa yhteyttä kysyäkseen esimerkiksi Yhtiön kantaa johonkin puhtaasti operatiiviseen asiaan, voidaan kysymykseen vastata myös hiljaisen jakson aikana.

3. Tiedottamiskynnyksen ylittyminen ja lisätietojen antajat

Yhtiö noudattaa Suomessa voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Yhtiön hallinnointi perustuu osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen), arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen), EU-lainsäädännön, muun lainsäädännön, sen yhtiöjärjestyksen, Nasdaq Helsinki Oy:n osakkeiden liikkeeseenlaskijoille asettamien sääntöjen ja sisäpiiriohjeistuksen, Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatiman hallinnointikoodin sekä toimivaltaisten viranomaisten antamien virallisten ohjeistusten ja säännösten noudattamiseen.

Päätöksen pörssitiedotteen laadinnasta tekee toimitusjohtaja keskusteltuaan sijoittajajohtajan kanssa. Pörssitiedotteen hyväksyy hallitus tai hallituksen puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö. Teknisluonteisen tiedotteen, kuten ilmoituksen johtohenkilön liiketoimista, hyväksyy ja allekirjoittaa ensisijaisesti talousjohtaja tai toimitusjohtaja.

Yhtiö julkistaa sitä koskevan sisäpiiritiedon markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (”MAR”) 17 artiklan mukaisesti mahdollisimman pian. Yhtiö voi omalla vastuullaan lykätä julkistamista, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

  1. tiedon välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi Yhtiön oikeutetut edut;
  2. julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan; ja
  3. Yhtiö pystyy takaamaan kyseisen tiedon säilymisen luottamuksellisena.

Yhtiöllä on sisäinen prosessi sisäpiiritiedon arviointiin ja julkistamiseen sekä julkistamisen lykkäämisedellytysten ja keston arviointiin ja seurantaan. Yhtiön toimitusjohtajalla, ja tämän poissa ollessa Yhtiön talousjohtajalla, on oikeus tehdä edellä mainitut päätökset. Yhtiö huolehtii lykkäämisedellytysten täyttymisen jatkuvasta seurannasta ja valmiudesta julkistaa tiedot välittömästi mahdollisessa tietovuototilanteessa. Yhtiö huolehtii myös lykkäämispäätöksen ja sen edellytysten dokumentoinnista ja säilyttämisestä pysyvällä tavalla.

Talousjohtaja vastaa julkistamisen lykkäämisilmoituksen tekemisestä Finanssivalvonnalle välittömästi tiedon julkistamisen jälkeen. Lisäksi selvitys julkistamisen lykkäämisedellytysten täyttymisestä toimitetaan pyydettäessä Finanssivalvonnalle. Yhtiö julkistaa ja säilyttää kaikki julkistettavat sisäpiiritiedot verkkosivustollaan vähintään viiden vuoden ajan.

Yhtiö julkistaa asiakassopimukset, yritysjärjestelyt, johdon liiketoimet, tulosvaroitukset, muutokset omistuksessa (liputusilmoitukset), riita-asiat ja muut viranomaisten toimenpiteet ilman aiheetonta viivytystä alla kuvattujen kriteerien mukaisesti ottaen huomioon soveltuvan lainsäädännön, Nasdaq Helsingin ohjeet ja viranomaisten määräykset. Alla kuvatut kriteerit täyttävät asiakassopimukset, yritysjärjestelyt sekä riita-asiat ja viranomaisten toimenpiteet ovat lähtökohtaisesti sisäpiiritietoa, jonka Yhtiö julkistaa pörssitiedotteella MAR:n 17 artiklan mukaisesti ottaen huomioon mahdollisuuden tietyin edellytyksin lykätä tiedon julkistamista. Lisäksi Yhtiö voi julkistaa lehdistötiedotteilla tietoja sellaisista asiakassopimuksista ja yritysjärjestelyistä, jotka eivät ole MAR:n mukaisen tiedonantovelvollisuuden piirissä.

3.1 Merkittävät asiakassopimukset

Kaikki uudet asiakassopimukset tai olemassa olevien sopimusten muutokset, joita pidetään merkittävinä, strategisesti tärkeinä tai muutoin erityisen merkityksellisinä, julkistetaan. Asiakassopimuksia, jotka eivät täytä sisäpiiritiedon kriteeriä, ei julkisteta, mikäli asiakkaan kanssa niin sovitaan.

Pörssitiedotteella tiedotettavia asiakassopimuksia kommentoi asiakkaan luvalla Yhtiön toimitusjohtaja.

3.2 Hankinnat ja myynnit

Yhtiö julkistaa pörssitiedotteella merkittävät yritysten tai liiketoiminnan hankinnat tai myynnit. Merkittävyyskriteerinä voi olla toiminnan maantieteellisen laajentuminen tai laajentuminen tuotteisiin tai asiakaskuntaan, joissa Yhtiöllä ei ole ollut aiemmin merkittävää liiketoimintaa, tai merkittävä uusi tuote tai palvelu.

Yhtiö julkistaa lisäksi sellaisen liiketoimen, joka ei täytä yllä olevia kriteereiä mutta on strategisesti tärkeä. Vähemmän merkittävät liiketoimet julkistetaan tarpeelliseksi katsottaessa lehdistötiedotteella.

Mikäli yritys- tai liiketoimintakauppa ylittää tiedottamiskynnyksen, kaupasta antaa lisätietoja ensisijaisesti toimitusjohtaja. Vastuista sovitaan tapauskohtaisesti.

Tiedottamiskynnyksen ylittävistä yrityskaupoista on normaalisti julkistettava:

  • kauppahinta, ellei erityisistä syistä muuta johdu
  • maksutapa
  • merkitykselliset tiedot yrityskaupan kohteesta
  • yrityskaupan syytt
  • arvioidut vaikutukset Yhtiön liiketoimintaan
  • yrityskaupan aikataulu
  • mahdolliset muut keskeiset kaupan ehdot.

Nämä periaatteet koskevat myös liiketoimintojen myyntiä.

3.3 Johdon liiketoimet

Yhtiö julkaisee MAR:n mukaisten johtotehtävissä toimivien henkilöidensä ja heidän lähipiirinsä Yhtiön rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet saamiensa ilmoitusten mukaisina viipymättä ja viimeistään kahden työpäivän kuluessa saatuaan ilmoituksen liiketoimesta. Mainittu velvollisuus perustuu MAR:n 19 artiklaan, jonka mukaan ilmoitusvelvollisuus alkaa, kun 5 000 euron kalenterivuosikohtainen raja-arvo täyttyy. Raja-arvo lasketaan laskemalla yhteen netottamatta kaikki kalenterivuoden aikana tehdyt liiketoimet. Yhtiö kuitenkin edellyttää, että johtohenkilöt ja näiden lähipiiri ilmoittavat kaikki (myös raja-arvon alittavat) liiketoimet, ja Yhtiö julkistaa kaikki saamansa ilmoitukset (riippumatta siitä, onko 5 000 euron raja-arvo saavutettu). Yhtiö ei vastaa johtohenkilöiden eikä heidän lähipiirinsä ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta.

3.4 Tulevaisuudennäkymät ja tulosvaroitus

Yhtiö julkistaa vuosittaiset tulevaisuudennäkymänsä osana tilinpäätöstiedotettaan. Näkymät perustuvat Yhtiön näkemykseen todennäköisestä tulevasta kehityksestä julkaisupäivänä, esimerkiksi suhteessa markkinoiden kehitykseen ja Yhtiön keskeisiin strategisiin tavoitteisiin.

Yhtiö julkistaa tulosvaroituksen mahdollisimman pian kahdessa tapauksessa: ensinnäkin silloin, kun Yhtiö arvioi, että sen taloudellinen asema, kannattavuus, liikevaihto tai muu taloudellinen tai liiketoimintaan liittyvä tunnusluku on muuttunut merkittävästi aikaisemmin ilmoitettuun verrattuna ja jos tällaisen poikkeaman julkistamisella todennäköisesti olisi huomattava vaikutus Yhtiön osakekurssiin, ja toiseksi, jos liikevaihdon tai tuloksen kehitys poikkeaa olennaisesti markkinoille annetusta arviosta tai jos markkinoilla on selkeästi virheellinen odotus Yhtiön liikevaihdosta tai tuloksesta. Tulosvaroituksella voidaan tiedottaa odotettua heikommasta tai paremmasta (positiivinen tulosvaroitus) kehityksestä.

Yhtiö antaa tulosvaroituksen välittömästi sen jälkeen, kun Yhtiö on saanut varmistetun tiedon ylläkuvatusta poikkeamasta tai markkinoille laajalle levinneestä olennaisesti virheellisestä tulosodotuksesta. Toimitusjohtaja tekee asiasta päätöksen päätösvaltaisen hallituksen kanssa. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni hallituksen jäsen on mukana päätöksenteossa. Tulosvaroitus annetaan aina omana pörssitiedotteenaan ja siinä toistetaan aiempi arvio sekä syyt poikkeamalle.

Taloudellista tulosta kommentoi ensisijaisesti toimitusjohtaja. Mikäli toimitusjohtaja on estynyt, talousjohtaja tai hänen poissa ollessaan hallituksen puheenjohtaja tai sijoittajasuhdejohtaja voivat vastata taloudellista tulosta koskeviin kysymyksiin. Tulosta kommentoitaessa ei anneta muita tietoja tai mielipiteitä kuin mitä pörssitiedotteella on julkistettu.

3.5 Riita-asiat ja viranomaisten toimenpiteet

Yhtiön nostamat tai sitä vastaan nostetut merkittävät kanteet ja muut oikeudenkäynnit tiedotetaan pörssitiedotteella, mikäli ne katsotaan merkittäväksi, strategisesti tärkeiksi tai muutoin olennaisiksi. Yhtiö julkistaa myös sitä koskevan oikeudenkäynnin vireilletulon, tuomioistuimen taikka muun viranomaisen päätöksen tai toimenpidekiellon, jonka julkistamisella todennäköisesti olisi huomattava vaikutus Yhtiön rahoitusvälineiden hintaan.

3.6 Avainhenkilömuutokset

Pörssitiedotteella julkistetaan muutokset hallituksen kokoonpanossa sekä toimitusjohtajan ja tilintarkastajan vaihtuminen. Muita kuin toimitusjohtajaa koskevissa tiedotteissa lisätietoja antaa toimitusjohtaja. Toimitusjohtajaa koskevissa tiedotteissa lisätietoja antaa hallituksen puheenjohtaja.

3.7 Pitkävaikutteiset investoinnit ja rahoitusjärjestelyt

Pörssitiedotteella julkistetaan pitkävaikutteiset investoinnit ja rahoitusjärjestelyt, mikäli ne ovat arvoltaan merkittäviä tai Yhtiön normaalista toiminnasta poikkeavia.

4. Tiedotteet ja tiedotustilaisuudet

4.1 Tiedottamistapa

Yhtiön tiedotteet jakautuvat kahteen kategoriaan: pörssitiedotteisiin ja lehdistötiedotteisiin. Tiedotekategoria valitaan tiedon olennaisuuden ja merkittävyyden perusteella, tai jos tieto on sääntelyn nojalla tiedotettava pörssitiedotteella.

4.1.1 Pörssitiedote

Pörssitiedotteita laadittaessa pyritään johdonmukaisuuteen ja perusteltavuuteen. Tämä tarkoittaa, että myönteisten ja kielteisten seikkojen tiedottamisessa käytetään samoja kriteereitä. Yhdellä tiedotteella julkistetaan vain yksi asiakokonaisuus. Tiedotteet otsikoidaan kuvaavasti ja keskeinen tietosisältö kuvataan ingressissä. Tieto suhteutetaan Yhtiön tavoitteisiin ja muuhun aiemmin julkistettuun informaatioon. Lisäksi annetaan tarvittaessa tiedon merkittävyyden ymmärtämistä tukevaa taustatietoa. Tulevaisuudennäkymiä kuvattaessa esitetään näkymien perustana olevat Yhtiön omaan toimintaan ja markkinoihin liittyvät tiedot.

Taloudellista tulosta koskevan pörssitiedotteen allekirjoittaa pääsääntöisesti hallitus ja lisätietoja antaa toimitusjohtaja tai talousjohtaja.

Yhtiö̈ julkaisee pörssitiedotteensa suomeksi ja englanniksi.

4.1.2 Lehdistötiedote

Lehdistötiedotteella julkistetaan tietoja ja tapahtumia, jotka eivät täytä pörssitiedotteen kriteerejä, mutta joilla arvioidaan olevan yleistä mielenkiintoa sijoittajien, asiakkaiden tai muiden sidosryhmien keskuudessa. Lehdistötiedotteella julkistetaan esimerkiksi projektien käynnistyksiä ja asiakassopimuksia, jotka eivät täytä pörssitiedotteella tiedotettavan tiedon kriteerejä. Päätöksen lehdistötiedotteen julkaisemisesta tekee viestintäjohtaja. Toimitusjohtaja hyväksyy lehdistötiedotteen.

Lähtökohtaisesti myös lehdistötiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

4.1.3 Tiedotustilaisuudet ja sijoittajatapahtumat

Ulkoinen tiedotustilaisuus järjestetään, jos aiheen odotetaan herättävän riittävästi kiinnostusta. Toimitusjohtaja päättää tiedotustilaisuuden tarpeellisuudesta keskusteltuaan asiasta viestintäjohtajan ja/tai sijoittajasuhdejohtajan kanssa.

Yhtiö voi esitellä liiketoimintaansa, strategiaansa ja tulostaan myös erilaisissa tapahtumissa, kuten pääomamarkkinapäivillä, roadshow-tilaisuuksissa ja seminaareissa. Sijoittajatapahtumien materiaalit julkaistaan pääsääntöisesti Yhtiön verkkosivuilla. Tietyt tapahtumamateriaalit voivat olla saatavilla vain englanniksi.

5. Tulostiedottaminen

Tieto puolivuosikatsausten, tilinpäätöstiedotteen ja tilinpäätöksen julkistusajankohdasta annetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä ja julkistetaan pörssitiedotteella. Tilinpäätöksen julkistamisajankohdasta ilmoitetaan viikko, jolloin täydellinen tilinpäätös on valmis ja saatavilla. Myös tulostiedotteiden julkistamispäivä ilmoitetaan etukäteen.

Tilikauden tuloksesta järjestetään tiedotustilaisuus pääomamarkkinoiden ja talousmedian edustajille harkinnan mukaan. Tilikauden tuloksesta tiedotetaan henkilöstölle välittömästi johdon parhaaksi katsomaa mediaa käyttäen.

6. Markkinoilla olevan tiedon kommentointi

6.1 Osake ja osakkeen hinta

Yhtiö ei kommentoi Yhtiön osakkeen hintaa.

6.2 Huhut

Yhtiö ei pääsääntöisesti kommentoi Yhtiötä koskevia huhuja. Poikkeuksellisesti jos huhu liittyy selvästi sisäpiiritietoon, jonka julkistamista on lykätty ja kyseinen huhu on riittävän täsmällinen osoittamaan, että kyseisen tiedon luottamuksellisuutta ei enää pystytä takaamaan, Yhtiö tiedottaa kyseisen sisäpiiritiedon pörssitiedotteella. Samoin Yhtiö voi kommentoida markkinoilla liikkuvaa huhua, joka on levitetty tietoisesti vahingoittamistarkoituksessa. Mikäli on ilmeistä, että markkinoiden tulosodotukset perustuvat selkeästi virheelliseen tietoon, nämä tiedot korjataan. Muuten kuin edellä kuvatuin poikkeuksin esimerkiksi huhuja tulosennusteista tai mahdollisista yritys- tai liiketoimintakaupoista ei kommentoida.

6.3 Asiakkaat ja kilpailijat

Yksittäisten asiakkaiden tai kilpailijoiden asioita ei kommentoida.

7. Tiedotuskieli

Yhtiön virallinen tiedotuskieli on suomi. Kaikki listayhtiön tiedonantovelvoitteisiin liittyvä virallinen materiaali, kuten pörssitiedotteet, julkaistaan myös englannin kielellä.

8. Varsinainen yhtiökokous

Yhtiökokouksen käytännön järjestelyistä ja tiedottamisesta vastaa talousjohtaja yhdessä sijoittajasuhdejohtajan kanssa.

9. Muuta

9.1 Corporate Governance

Yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen laatimaa hallinnointikoodia. Poikkeamia hallinnointikoodin suosituksista voidaan tehdä niin sanotun noudata tai selitä -periaatteen mukaisesti. Yhtiö ei ole päättänyt poiketa hallinnointikoodin suosituksista. Yhtiö raportoi hallinnointikoodin noudattamisesta ja mahdollisista poikkeamista ja niiden syistä verkkosivuillaan sekä vuosittaisessa selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästään.

9.2 Suljettu ikkuna

Yhtiö noudattaa MAR:n mukaista vähintään 30 päivän suljettua ikkunaa, joka alkaa jokaista puolen vuoden ajanjakson päättymistä seuraavasta päivästä ja kestää taloudellisen tiedon viralliseen julkistamiseen saakka. Suljetun ikkunan aikana Yhtiön johtotehtävissä tai muissa avaintehtävissä toimivat henkilöt eivät saa käydä kauppaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun Yhtiön osakkeilla tai vieraan pääoman ehtoisilla välineillä tai niihin liittyvillä johdannaisilla tai muilla rahoitusvälineillä tai toteuttaa näillä muita liiketoimia. Yhtiö soveltaa suljettua ikkunaa myös henkilöihin, jotka toimivat Yhtiön tiedollisessa ytimessä. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi tilinpäätöksen valmisteluun osallistuvat henkilöt. Suljettu ikkuna päättyy puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamishetkeen, ellei Yhtiö määrittele pidempää kaupankäyntirajoituksen kestoaikaa. Kaupankäyntikielto koskee myös päivää, jolloin tulos julkistetaan.

Muuna aikana Yhtiön johtotehtävissä toimiva ja Yhtiön tiedolliseen ytimeen kuuluva henkilö on velvollinen tarkistamaan Yhtiön toimitusjohtajalta ja toimitusjohtajan tapauksessa hallituksen puheenjohtajalta, voiko hän käydä Yhtiön osakkeella kauppaa. Yhtiön johtotehtävissä toimiviin henkilöihin kuuluvat Yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, johtoryhmä sekä hallituksen ja toimitusjohtajan varahenkilöt.

Yhtiön sisäpiirihallintoa on kuvattu tarkemmin Yhtiön sisäpiiriohjeessa.

9.3 Kriisiviestintä

Kriisin tai kriisin uhan havainnut henkilö on velvollinen huolehtimaan, että myös Yhtiön toimitusjohtaja on tietoinen mahdollisesta kriisistä. Kriisitilanteista raportoidaan myös Yhtiön johdolle, viestintäjohtajalle ja sijoittajasuhdejohtajalle. Tarvittaessa kootaan erillinen kriisiviestintäryhmä, jonka vastuulla on sisäinen ja ulkoinen tiedotus kriisin aikana. Kriisiviestintäryhmää johtaa viestintäjohtaja. Medialle antaa lausuntoja toimitusjohtaja.

9.4 Sisäinen viestintä osakkeen hintaan mahdollisesti vaikuttavista asioista

Yritys- ja liiketoimintakaupoista, tulosvaroituksista ja muista asioista, jotka voivat vaikuttaa Yhtiön osakkeen hintaan, tiedotetaan Yhtiön työntekijöille pörssitiedotteen julkaisun jälkeen. Toimitusjohtaja ja talousjohtaja osallistuvat tapahtumiin.

9.5 Tulkinnat ja poikkeamat

Yhtiön tiedonantopolitiikan valvonnasta vastaa ja mahdollisista poikkeamista siihen päättää toimitusjohtaja.